Liikejuridiikka ja yhtiöoikeus

Tarjoamme oikeudellista neuvontaa yrityksen kaikissa juridista tietämystä vaativissa tilanteissa. Avustamme mm yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, sopimusten laadinnassa ja tarkastamisessa ja sopimuksista syntyvien ongelmien sekä riitatilanteiden ratkaisemisessa.

Pääosa asianajotoimistomme toimeksiannoista koostuu pienehköjen ja keskisuurten yritysten palvelemisesta ja niiden asioiden hoitamisesta. Asiakasyritys saa kauttamme kattavan palvelun yrityksen oikeudellista tietämystä vaativiin tilanteisiin.

Avustamme mm.:

 • oikeuksien valvomisessa ja puolustamisessa
 • yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, mm. hallituksen vastuut, yhtiökokouksin liittyvät kysymykset, osakeannit
 • sopimusten laadinnassa, tarkastamisessa ja tulkinnoissa eri tilanteissa
 • riitatilanteiden ratkomisessa yhtiön edun mukaisesti
 • työoikeudellisissa kysymyksissä, kts. työoikeus
 • tekijänoikeus ym. immateriaalioikeuden alaan kuuluvissa kysymyksissä
 • kauppaneuvotteluissa
 • yritysjärjestelyissä

Osana liikejuridiikkaan liittyvien toimeksiantojen hoitoa on ennakollinen riskienhallinta myös oikeudellisissa vastuukysymyksissä. Vastuiden syntyminen ja niiden huomioonottaminen tulee olla päivittäisissä liiketoimintapäätöksissä mukana. Oikeudellisten riskien ennakoiminen minimoi mahdollisten oikeusriitoihin ja oikeudenkäynteihin sekä välimiesmenettelyihin joutumista ja/tai niissä aiheutuvien taloudellisten tappioiden todennäköisyyttä.

Toimintaperiaatteenamme yksittäisissä toimeksiannoissa on tuottaa asiakasyrityksellemme ammattitaitoiset oikeudelliset palvelut kustannustehokkaasti juuri siinä laajuudessa kun esillä olevan ongelman ratkaisemiseksi on tarkoituksenmukaista. Usein yrityksen kannalta vaikeankin tuntuinen kysymys ratkeaa lyhyellä neuvonpidolla ja sähköpostikirjeenvaihdolla ja kustannukset pysyvät kurissa.

Sopimuksista

Oikeusjärjestyksemme mukaan Suomessa vallitsee sopimusvapaus, ellei tästä ole laissa toisin säädetty. Sopimusvapautta rajoittavat lähinnä heikomman osapuolen sekä erilaisten julkisoikeudellisten intressien suojaksi annetut säädökset. Pääsääntönä on kuitenkin edelleen sopimusvapaus ja sopimuksen sitovuus sopimusosapuolten välillä.

Hyvin valmisteltu sopimus on onnistuneen oikeussuhteen perusta. Huolellisesti laadittu sopimus varmistaa sen sitovuuden, sen oikean tulkinnan ja sopimusrikkomustapauksessa oikeuden suoritukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen. Asianajajamme neuvottelevat, valmistelevat ja laativat laajasti yksityisoikeuden alaan liittyviä sopimuksia, kuten mm.

 • Yrityskaupan sopimukset kuten liiketoiminnan siirrot ja muut omistusjärjestelyt
 • Osakassopimukset, yhtiöjärjestyksen muutokset ja suunnatut annit
 • Työ- toimeksiantosopimukset, niihin liittyvät salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • Irtaimen kauppaan liittyvät useat sopimustyypit
 • Avustaminen yrityksen sisäisten eettisten säännösten luonnit (Compliance säännöstöt)
 • Yritystä kohtaavien erimielisyyksien ja riitojen ratkaisemiseen liittyvät neuvottelut ja sovintosopimukset
 • Velaksi antoon liittyvät sopimukset ja sitoumukset kuten velkakirjat, takaussitoumukset, panttaussitoumukset
 • Kiinteistö- ja asuntokauppasopimukset
 • Urakka ja muut rakennussuorituksiin liittyvät sopimukset
 • Vahinkojen korvaamiseen ja vastuunrajoituksiin liittyvät sopimukset
 • Vuokrasopimukset

Riidat

Kokemuksemme mukaan yleisin syy liike-elämässä syntyviin riitaisuuksiin on huono valmistelu.

Siksi ennakoiva riskien hallinta ja hyvä sopimus ovat ensisijainen keino riitojen välttämiseksi.

Jos joudutte kuitenkin osalliseksi riitaisuuksiin, asianajajamme avustavat teitä oikeudellisesti pätevän ja liiketaloudellisesti kestävän neuvotteluratkaisun aikaansaamisessa. Mikäli päämiestä tyydyttävää neuvotteluratkaisua ei kuitenkaan synny, vuodesta 1996 alkaen kertynyt mittava kokemuksemme asianajosta riitaoikeudenkäynneissä käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja Korkeimmassa oikeudessa sekä välimiesmenettelyissä on päämiehen käytössä. Katso tarkemmin osio riidanratkaisu.

Ulkoistettu lakimiespalvelu

Asianajotoimisto Juridicus Oy:n toimintaideana on tuottaa kokonaisvaltaisesti yritykselle sen tarvitsemat oikeudelliset palvelut. Yhteistyössä toimistomme kanssa yritys voi keskittää voimavaransa ja osaamisensa liiketoimintaan ja jättää liiketoimintaan liittyvät yhtiö-, sopimus- työ-, sekä muut oikeudelliset asiat asianajajiemme vastuulle ja hoidettaviksi. Katso osio ulkoistetut lakimiespalvelut.

Vastuuvapauslauseke: Nämä Sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen sisältämien tietojen nojalla. Huomautamme, että asianajajavastuun edellyttämä toimeksianto edellyttää Sopimusta.