Työoikeus

Palvelemme kaikissa työoikeudellisissa asioissa: mm. organisaatiomuutoksissa, työehtojen laadinnassa, lain soveltamisessa, yt-menettelyissä ja erilaisissa erimielisyys- ja riitatilanteissa. Edustamme asiakkaitamme työoikeudellisissa riidanratkaisuissa.

Toimistomme asianajajien työstä suuri osa koostuu erilaisista työoikeudellisista toimeksiannoista. Toimeksiantajinamme on työnantajayrityksiä sekä toisinaan myös työntekijäpuolen liittoja ja yksittäisiä työntekijöitä.

Avustamme päämiehiämme yritysten organisaatiomuutoksissa, työsuhteiden päättymisiin liittyvissä ongelmissa, yhteistoimintalain mukaisissa menettelyissä, kollektiivi-irtisanomisissa, työehtojen laadinnassa, yhdenvertaisuuslain noudattamisessa, työsyrjintään liittyvissä arvioissa, riitaisuuksissa koskien kollektiivi- ja individuaaliperusteisia irtisanomisia sekä työsuhteiden purkamisia. Asianajajamme avustavat päämiehiä myös muissa työsopimusoikeuteen perustuvissa velvoiteoikeudellisissa vaateissa.

Asianajajien työstä tärkeä osa on arvioida ja täytäntöön panna työsuhteisiin vaikuttavat muutokset ja tilanteet niin, että jälkikäteiset työoikeusriidat voidaan välttää. Kokemuksemme mukaan yksi tärkeimmistä työsuhteisiin liittyvistä työnantajan toimista on kirjallisen muodon käyttäminen kaikissa toimenpiteissä. Mikäli työsuhteisiin liittyviä asioita sovitaan tai ilmoitetaan suullisesti, on työnantajan lähtökohtaisesti aina todistettava väittämänsä sopimuksen tai ilmoituksen sisältö. Jos asiassa on käytetty suullista muotoa, on asian näyttäminen toteen usein hyvin epävarmaa. Asianajajamme avustavat kaikkien työsuhteisiin liittyvien sopimusten ja asiakirjojen laadinnassa. Myös esim. yhteistoimintalain mukaisessa YT-menettelyssä on asianajaja syytä ottaa mukaan heti alussa.

Tuomioistuimiin päätyvissä asioissa hyvän ja menestyksellisen asianajon kannalta onkin ratkaisevaa, paitsi riittävä työoikeuden asiantuntemus ja sitä kautta oikeiden perusteiden ja väitteiden esittäminen, myös asiassa esitettävien väitteiden tueksi saatavilla olevan näytön kerääminen ja esittäminen. Tämä näytön kerääminen rasittaa työsuhderiidoissa yleensä huomattavasti enemmän työnantajapuolta, jolle on laissa monin osin asetettu näyttö- eli todistustaakka. Todisteiden hankkimista ja jutussa pärjäämistä helpottaa merkittävästi se, että riitaa edeltävät tapahtumat ja toimenpiteet on mahdollisimman hyvin dokumentoitu.

Avustamme jatkuvasti yritysasiakkaitamme työnantajaa velvoittavien työoikeudellisten normien soveltamisessa yrityksen työntekijöiden työsuhteisiin. Työnantajaa velvoittavia työsuhteisiin liittyviä keskeisiä säännöstöjä on mm. työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lisäksi työsuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä on mm. rikoslaissa, laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, tasa-arvolaissa ja useissa muissa erityislaeissa.

Etukäteen tapahtuva yhteydenotto kaikissa työoikeudellisissa kysymyksissä on useimmiten varmin tapa välttää kalliit ja yrityksen johdon työtaakkaa rasittavat riidat.

Vastuuvapauslauseke: Nämä Sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen sisältämien tietojen nojalla. Huomautamme, että asianajajavastuun edellyttämä toimeksianto edellyttää Sopimusta.