Vakuutusoikeus

Edustamme sekä vakuutuksenottajia että vakuutusyhtiöitä. Toimeksiannot perustuvat usein vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiöiden välisiin erimielisyyksiin vakuutustapahtuman korvattavuudesta vakuutuksen perusteella.

Toimistomme lakimiehillä on pitkäaikainen käytännön kokemus vakuutusoikeudesta ja vakuutusasioiden hoidosta. Toimistomme lakimiehet edustavat sekä vakuutuksenottajia että vakuutusyhtiöitä. Toimeksiannot perustuvat usein vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiöiden välisiin erimielisyyksiin vakuutustapahtuman korvattavuudesta vakuutuksen perusteella.

Suomessa vahinko- ja eläkevakuutusta sääntelee vakuutussopimuslaki, joka tuli voimaan vuoden 1994 alusta. Vakuutussopimuslaki on lähtökohtaisesti pakottavaa oikeutta vakuutuksenottajan tai -vakuutetun ollessa kuluttaja, elinkeinoharjoittaja tai pienyritys. Lain pakottavuudella tarkoitetaan sitä, ettei vakuutusehdoissa voida vakuutuksenottajan laissa säädettyä suojaa voida heikentää vakuutusehdoilla.

Vakuutussopimuslakia sovelletaan kaikkeen vahinkovakuutukseen, joita ovat mm. omaisuusvakuutukset ja vastuuvakuutukset. Omaisuusvakuutuksella on pääsääntöisesti katettu vakuutussopimuksessa mainittu omaisuus yllättävän ja ennalta arvaamattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen varalta. Vakuutettu omaisuus voi olla esimerkiksi koti ja siellä oleva koti-irtaimisto, kesämökki, ajoneuvot tai matkatavarat.

Kotivakuutuksiin on myös yleisesti liitetty vastuuvakuutus, jolla on tarkoitettu katettavan vakuutuksenottajan mahdollista vahingonkorvausvastuuta ulkopuolisille. Varsin usein vakuutus sisältää myös oikeusturvavakuutuksen vakuutuksenottajalle oikeudenkäynnistä aiheutuvia kuluja varten.

 

Erityisesti yrityksillä saattaa olla normaalien omaisuus- ja vastuuvakuutuksen lisäksi huomattava määrä muita vakuutuksia. Vakuutusyhtiöt ovat luoneet huomattavan määrän eri vakuutustuotteita yrityksille normaalien omaisuus- ja vastuuvakuutusten rinnalle, jotka ovat osa yritysten riskienhallintavälineistä. Eri tyyppiset vastuuvakuutukset ovat laajasti käytettyjä. Yritysten liiketoiminnan keskeytyksestä aiheutuvaa tulonmenetystä voidaan vakuuttaa keskeytysvakuutuksella.

Osapuolten välinen erimielisyys vahingon korvattavuudesta perustuu useissa tapauksissa vakuutussopimuksen ehdoissa oleviin rajoituksiin. Lähes kaikki vakuutukset sisältävät rajoituksia, joilla vakuutusyhtiöt ovat rajoittaneet vakuutuksen kattavuutta eri vahinkoihin. Vakuutukset saattavat sisältää myös suojeluohjeita, joita vakuutuksenottajien tulisi noudattaa vahinkojen välttämiseksi. Suojeluohjeiden rikkomisesta on säädetty tietyt seuraamukset vakuutuksenottajalle.

Vakuutussopimukseen perustuvat riitaisuudet voidaan viedä ratkaistavaksi joko käräjäoikeuteen tai vaihtoehtoisesti vakuutuslautakuntaan, joka vakuutusyhtiöiden perustama toimielin. Vakuutuslautakunta antaa osapuolia sitomattomia suosituksia kussakin yksittäistapauksessa. Lautakuntaan tyytymätön vakuutuksenottaja voi viedä asian yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tiettyjen vakuutuslajien osalta asia tulee saattaa vakuutusoikeuden tai merivahingonlaskijan ratkaistavaksi yleisen alioikeuden sijasta.

Vastuuvapauslauseke: Nämä Sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen sisältämien tietojen nojalla. Huomautamme, että asianajajavastuun edellyttämä toimeksianto edellyttää Sopimusta.