Riidanratkaisu

Avustamme oikeuksienne puolustamisessa ja riitanne ratkaisussa. Asianajajamme ovat ajaneet kahden vuosikymmenen aikana riita-asioita kaikissa oikeusasteissa sekä välimiesmenettelyssä. Arvoimme tapauskohtaisesti järkevimmän riidan ratkaisun tien.

Liiketoiminnassa syntyvien konfliktien ratkaiseminen sovinnollisesti neuvotellen yrityksen resursseja ja aikaa säästäen on useimmiten yrityksen toiminnan kannalta perusteltua.

Pitkä kokemuksemme riidanratkaisuista ja ymmärrys osapuolten tavanomaisista neuvottelutaktiikoista ovat käytettävissänne. Asianajajamme avustavat riidan oikeudellisesti merkityksellisten tosiseikkojen selvittämisessä sekä tausta-arvioinnissa siitä, minkälainen neuvotteluasema yrityksellä ottaen huomioon saatavilla oleva näyttö ja riidan mahdolliset ratkaisutavat. Kukin riitatilanne on erilainen mutta useimmiten riidan ratkaisemiseksi on löydettävissä neuvotteluteitse liiketaloudellisesti perusteltavissa oleva lopputulos.

Toisinaan neuvottelut eivätkä hyvä tahtokaan auta ja riidan ratkaisuun tarvitaan tuomioistuimen tai välimiesoikeuden lainvoiman saavaa päätöstä. Useimmiten riidat ratkeavat tuomioistuimessa sen perusteella kumpi osapuoli osaa ja kykenee esittämään vaatimuksensa tueksi vakuuttavamman näytön.

Menestyksellisen tuomioistuimessa ja välimiesoikeudessa tapahtuvan riidanratkaisun avain onkin kokemuksemme mukaan näytön tinkimättömässä etsinnässä ja sen merkityksen arvioissa ja seulonnassa riita-asian merkityksellisten tosiseikkojen näyttämiseksi huomioiden näyttötaakkaa koskevat säännöt.

Asianajajillamme on 20 vuoden kokemus asianajosta tuomioistuimissa käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja myös korkeimmassa oikeudessa sekä erilaisissa välimiesmenettelyissä. Tinkimätön ammattitaitomme ja kokemuksemme ovat tällöin käytettävissänne mm seuraavilla osaamisalueilla:

  1. kaupallisten sopimusten tulkintaa ja ehtojen noudattamista koskevat riidat, kts. myös b.
  2. laajaa näytön etsintää, keräämistä, seulontaa ja arviointia edellyttävät vahingonkorvaus- ja muut riidat
  3. työoikeudelliset riidat, työsopimuksen tulkintaa, sopimusehtoja, irtisanomisen laillisuutta koskevat riidat, kts myös kohta b.
  4. rakennusriidat erityispiirteineen, kts myös b.
  5. IPR-oikeuksia koskevat riidat
  6. yhtiöoikeudelliset riidat mm yhtiökokousten päätösten laillisuus, osakassopimusriidat
  7. vakuutusoikeudelliset riidat, kts myös kohta b.
  8. meri- ja kuljetusoikeusriidat kts. myös kohta b.
  9. esineoikeudelliset mm. omistusoikeutta koskevat riidat
  10. perintöoikeuksia koskevat riidat; mm. perinnönajon moite ja testamentin moite

Mikäli riitatilanne on sellainen, että riidan osapuolet etsivät ulkopuolista sovittelijaa asiaanne, toimii asianajaja Aappo Salo myös Suomen asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkittynä sovittelijana ja voi sovittelijana, ottaen huomioon kummankin osapuolen päämäärät ja intressit, auttaa sovittelulla aikaansaamaan sovinnon riidan osapuolten välillä.

Vastuuvapauslauseke: Nämä Sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen sisältämien tietojen nojalla. Huomautamme, että asianajajavastuun edellyttämä toimeksianto edellyttää Sopimusta.